Soudní spory a rozhodnutí

Client earth žaluje britskou vládu

Dne 1. května 2013 vydal Nejvyšší soud vyjádření, že vláda neplní svou povinnost chránit obyvatelstvo před škodlivými vlivy znečištění ovzduší.  Právní firma zaměřená na životní prostředí Client Earth tento případ zahájila v roce 2011 a po několika rozsudcích vydaných soudy nižší instance nyní vyzývá Evropskou komisi k žalobě na Spojené království. Případ firmy Client Earth se týká 16 měst a regionů včetně Londýna, Manchesteru, Birminghamu a Glasgow, které budou podle místních plánů trpět protizákonnými úrovněmi oxidu dusičitého až do roku 2020 nebo 2025. Nejvyšší soud vydal na žádost ClientEarth prohlášení o tom, že Spojené království porušuje článek 13 Směrnice a že toto porušování bylo „jasně prokázáno“. Toto opatření bylo podle soudu přiměřené jako formální prohlášení k právnímu postoji i jako způsob, jak jasně deklarovat, že je otevřená možnost okamžitých donucovacích opatření na národní i evropské úrovni.  Některé složitější právní otázky budou předloženy Evropskému soudnímu dvoru. To znamená, že jakékoliv rozhodnutí bude mít následky pro všechny členské státy EU.

Dne 10. července 2014 se případ ClientEarth proti vládě Spojeného království týkající se porušování limitů kvality ovzduší projednával u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Právní zástupci ClientEarth a Evropské komise sdělili soudcům EU, že podle plánů vlády Spojeného království nebudou limity oxidu dusičitého v Londýně, Birminghamu a Leedsu splněny dříve než v roce 2030. To je 20 let po vypršení původní zákonné lhůty a o pět let později, než bylo přiznáno v minulosti. Tuto informaci ministerstvo (Defra) zveřejnilo den předem.

Rozsudek ESD ze dne 19. listopadu 2014 je závazný pro soudy Spojeného království a také národní soudy ve všech 28 členských státech EU. ESD zdůraznil, že limity NO2 musí být dodržovány od 1. ledna 2010, pokud členské státy nepožádaly o pětiletý odklad. Členské státy jsou povinny vytvořit plán kvality ovzduší, který bude zahrnovat účinná opatření, díky nimž bude období porušování limitů co nejkratší. Z rozhodnutí vyplývá, že národní soudy musí o veškerá potřebná opatření žádat národní orgány.
Věc byla předána Nejvyššímu soudu Spojeného království, který dne 29. dubna 2015 nařídil, aby vláda sestavila nové plány kvality ovzduší do konce tohoto roku.

Vrchní soud se dne 4. listopadu 2016 shodl se společností ClientEarth na tom, že ministr životního prostředí nepodnikl opatření, která by ve Spojeném království zajistila dodržování zákonů „co nejdříve“, a vyjádřil své stanovisko, že ministři si byli vědomi, že použité modelování znečištění bylo příliš optimistické. Dále soud rozhodl, že vláda při plánování doby potřebné k dodržování zákonů nesmí hledět na výdaje. Vláda se už zavázala k zavedení zón čistého vzduchu v 5 městech plus v Londýně do roku 2020. Toto usnesení bude požadovat zavedení zón čistého vzduchu v 15–20 městech a přehodnocení mnoha dalších opatření, kterým se v minulosti nepřikládal význam.

V listopadu 2017 se ClientEarth obrátil na vládu potřetí. Podle názoru ClientEarth byl plán kvality ovzduší na rok 2017 vážně vadný, protože neposkytl žádná opatření k odstranění znečištění ovzduší ve 45 oblastech místní správy v Anglii, které mají nezákonné úrovně znečištění. Wales také nepředložil plán, a to navzdory usnesení nejvyššího soudu z roku 2016. Případ byl vyslechnut u Vrchního soudu v lednu 2018. Dne 21. února 2018 vyhrál ClientEarth potřetí proti vládě Spojeného království. Vrchní soud rozhodl, že soud by měl mít účinný dohled nad dalšími plány vlády Spojeného království na znečištění ovzduší. Znamená to vůbec poprvé, že ClientEarth bude moci okamžitě přivést vládu zpět k soudu, pokud připraví protiprávní plán. Tento krok, což znamená, že environmentální právníci nebudou muset žádat o povolení k zahájení soudního přezkumu, byl soudcem označen jako „zcela výjimečný“.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter