SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Kvalitu ovzduší sleduje okolo 300 monitorovacích stanic na území Spojeného království. Jsou zde zavedeny dva druhy monitorovacích sítí: automatické a neautomatické sítě. 

Automatické sítě vykazují koncentrace znečišťujících látek každou hodinu. Údaje jsou z jednotlivých lokalit shromažďovány pomocí modemu. Největší monitorovací sítí je Automatické městská a venkovská síť (AURN), která se využívá při předávání informací Evropské komisi na základě Směrnic o kvalitě ovzduší. Její součástí jsou monitorovací stanice měřící oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), ozon (O3), oxid uhelnatý (CO) a pevné částice (PM10, PM2,5). Shromážděné údaje jsou rychle předávány veřejnosti. Neautomatické sítě v porovnání se sítěmi automatickými měří méně často. Vzorky se sbírají fyzicky a podrobují se chemickému rozboru, na jehož základě se vypočítávají koncentrace znečišťujících látek. Monitorovací stanice jsou umístěny v městských oblastech, předměstských oblastech nebo venkovských oblastech na dopravních stanicích, průmyslových stanicích nebo pozaďových stanicích. 

Aktuální měření a údaje o překročení limitů prachových částic a oxidu dusičitého i dalších látek znečišťujících ovzduší z předchozích let jsou dostupné v databázi Ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova (Defra).


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter