SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší patří procesy spalování, průmysl, doprava a zemědělství.  Celé území Slovenské republiky bylo rozděleno na zóny a aglomerace. Pro každou zónu a aglomeraci byly definovány režimy sledování. Výsledky sledování městských oblastí ukázaly, že znečištění ovzduší způsobené prachovými částicemi (PM10) je v současné době hlavním problémem, který stále vyvolává problémy s lidským zdravím v mnoha městech a okolních oblastech. V jihozápadním Slovensku se objevují ve velké míře přeshraniční emise (vč. PM) hlavně z České republiky a z Polska. Limitní hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO) nebyly překročeny na žádné monitorovací stanici. Regionální znečištění ovzduší je sledováno na čtyřech monitorovacích stanicích na Slovensku. V roce 2009 výsledky ukázaly, že celostátní limity oxidu siřičitého, sulfátů, oxidů dusíku a dusičnanů nebyly překročeny na žádné stanici. Průměrná roční koncentrace NO2 je však nad limitní hodnotou a denní limitní hodnota PM10 byla překročena na více než 93 procentech monitorovacích stanic. Za měření je odpovědný Slovenský hydrometeorologický ústav. http://www.shmu.sk/en/?page=1&id=oko_imis


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter