PRÁVNÍ STAV

V dubnu 1999 sestavila Rada Evropské unie směrnici upravující normy kvality ovzduší s cílem chránit zdraví osob a životní prostředí. Rámcová směrnice kvality ovzduší byla transponována do slovenského právního řádu, hlavně pak do zákona č. 137/2010 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení ministerstva životního prostředí č. 410/2012. Směrnice nastavuje limitní hodnoty koncentrace znečišťujících látek, aby byla zachována kvalita ovzduší. Podobným způsobem byla nastavena limitní hodnota pro prachové částice na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3. Směrnice EU zavazuje odpovědné úřady k sestavení akčních plánů kontroly znečištění ovzduší. Na Slovensku neměla veřejnost dobrou a schůdnou možnost účastnit se formulování plánů kvality ovzduší pro oblasti regulace kvality ovzduší. Pokud jsou limity překročeny z důvodu nedostatečné regulace nebo nedostatečných opatření, je za přípravu plánů kvality ovzduší odpovědný odbor životního prostředí. Městům, kde jsou limitní hodnoty překračovány opakovaně, mohou být nejprve směřovány žádosti o podniknutí okamžitých kroků za účelem dodržování limitních hodnot podle EU.  Pokud město nebo obec nepodnikne kroky, díky nimž by se situace v přiměřeném období pravděpodobně zlepšila, mohou se postižené osoby soudit s úřadem, který je za vytvoření tohoto plánu odpovědný. Každý, kdo většinu času žije nebo pracuje ve znečištěném prostředí, může podniknout právní kroky.
Dne 11. února 2013 slovenská vláda přijala národní strategii snižování PM10, která definuje základní nástroje a podmínky opatření k zajištění lepší kvality ovzduší. V létě 2014 stále nebyla žádná opatření k zajištění kvality ovzduší implementována.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter