SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Spolková agentura pro životní prostředí a jednotlivé státy provádějí pravidelná měření. Spolková agentura pro životní prostředí provozuje stanice kontroly kvality ovzduší umístěné mimo aglomerace, průmyslové a elektrárenské oblasti s cílem zjišťovat pozaďové znečištění, trendy a znečišťování ovzduší přecházejícího hranice států. Naproti tomu spolkové země jsou odpovědné za provádění měření ve vysoce znečištěných oblastech větších měst a v průmyslových oblastech. Veškerá data, která jsou zpřístupněna veřejnosti, centrálně shromažďuje Spolková agentura pro životní prostředí. Obsahují denní hlášení o kvalitě ovzduší a údaje pro oxid dusičitý (NO2), prachové částice (PM10), ozon, oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO2). Výroční zpráva o měření kvality ovzduší obsahuje analýzu všech těchto údajů a poskytuje přehled o stavu kvality ovzduší v Rakousku. Aktuální měření a údaje o překročení limitů prachových částic a oxidu dusičitého i dalších látek znečišťujících ovzduší z předchozích let jsou dostupné v databázi Spolkové agentury pro životní prostředí. 

Jednotlivé spolkové země také poskytují informace a zprávy na svých internetových stránkách: 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter