PRÁVNÍ STAV

V dubnu 1999 sestavila Rada Evropské unie směrnici upravující normy kvality ovzduší s cílem chránit zdraví osob a životní prostředí. Portugalská vláda transponovala směrnici EU do vnitrostátního právního řádu národním zákonem (Decreto-Lei č. 102/2010 ze dne 23. září 2010). Podle této směrnice a vnitrostátního práva jsou místní úřady povinny vyhodnocovat kvalitu ovzduší v místě jejich působnosti (na regionální úrovni). Za informování Evropské komise o přijatých opatřeních a implementaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší je odpovědné portugalské ministerstvo životního prostředí. Komise pro koordinaci rozvoje venkova (CCDR) je regionálním orgánem odpovědným za řízení kvality ovzduší a přípravu plánů v jednotlivých regionech: sever, střed, Lisabon a údolí Tagus, Alentejo a Algarve. V místech, kde jsou limity EU překračovány, mají povinnost vytvořit plány kvality ovzduší a programy realizace těchto plánů. Podobným způsobem byla nastavena denní limitní hodnota pro prachové částice (PM10) na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3.

AKČNÍ PLÁNY KVALITY OVZDUŠÍ

Směrnice EU zavazuje města a obce k sestavení akčních plánů kontroly znečištění ovzduší.  Akční plán musí obsahovat vyjádření k termínu, k němuž místní úřad navrhuje implementaci opatření popsaných v plánu. V případě potřeby může místní úřad akční plán přepracovat.  V Portugalsku bylo definováno 25 zón kvality ovzduší a aglomerací, kde monitorovací stanice ve venkovských, městských a předměstských oblastech měří koncentraci ozonu (O3), oxidu dusičitého (NO2), prachových částic (PM10, PM2,5), oxidu uhelnatého (CO), benzenu (C6H6) nebo oxidu siřičitého (SO2).

Plány a programy vytvářejí příslušné CCDR pro několik regionů, kde jsou limity překračovány. Tyto plány obsahují různá opatření ke snížení emisí z různých sektorů, např. zavedení nízkoemisních zón (LEZ) nebo snižování objemu emisí z rezidenčního spalování. Většina opatření nebyla dosud implementována nebo je jejich implementace neúplná, ačkoliv nedodržování limitů přetrvává.

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

V současné době je v Portugalsku jedna nízkoemisní zóna (LEZ). Tato nízkoemisní zóna, která vznikla v centru Lisabonu (Avenida da Liberdade), byla poprvé představena v červenci 2011 podle programu fázové implementace. Od 15. ledna 2015 je v zóně 1 (osa kruhový objezd Marquês do Pombal – centrum Lisabonu) dopravní omezení pro vozidla pod EURO 3 a v zóně 2 (větší oblast, která pokrývá 30 % území města Lisabon) dopravní omezení pro vozidla pod EURO 2: http://www.cm-lisboa.pt/perguntas-frequentes/ambiente/zer-zona-de-emissoes-reduzidas. Pravidla nízkoemisní zóny platí od pondělí do soboty od 7 do 21 hodin a vztahují se na lehká i těžká užitková vozidla.

Pohotovostní vozidla, historická vozidla a obyvatelé Lisabonu, kteří v nízkoemisní zóně žijí, mají z nařízení výjimku. V průběhu fáze 1 a 2 lisabonské nízkoemisní zóny byla vozidla taxislužby z tohoto nařízení vyjmuta, ale v roce 2015 se začnou do programu postupně zapojovat. Od 1. července 2017 se na vozidla taxislužby budou vztahovat stejná omezení, jaká dnes platí pro lehká a těžká užitková vozidla v zóně 1 (EURO 3).


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter