SLEDOVÁNÍ A VYSLEDKY

Kvalitu ovzduší v Polsku monitoruje Inspektorát ochrany životního prostředí. Jeho úkoly plní hlavní inspektor ochrany životního prostředí za asistence Generálního inspektorátu ochrany životního prostředí a vojvodství s podporou inspektorů ochrany životního prostředí ve vojvodství jako vedoucích inspektorátů ochrany životního prostředí v jednotlivých vojvodstvích.  V roce 2013 byla kvalita ovzduší sledována na 809 automatických stanicích, 983 manuálních stanicích a 1137 stanicích, které využívají pasivní metody. Stanice jsou instalovány v oblastech s provozem, městských oblastech a venkovských oblastech v jednotlivých vojvodstvích. Obecně platí, že ve vojvodstvích, kde jsou limity překračovány nejvíce, je více měřicích stanic. Úplná mapa stanic je dostupná online. Údaje jsou zveřejňovány v každoročních zprávách o kvalitě ovzduší pro Evropskou komisi.

V minulém roce byla v každé zóně v Polsku překročena alespoň jedna hodnota. Koncentrace benzo(a)pyrenu byla příliš vysoká v 91 procentech zón („Ocena jakości powietrza za rok 2013. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska” - powietrze.gios.gov.pl/gios/site/air/quality/type/R) – nejvyšší index byl zaznamenán v zóně Łódzka – 14krát vyšší než limit a v zóně Małopolska – 16krát vyšší. Hodnota PM10 (Tamże, s .115.) byla překročena v 78 procentech zón a PM2,5 (Tamże, s. 116.) ve více než polovině zón. Navíc byla ve dvou zónách překročena koncentrace arzénu, a to v Lubušském vojvodství a Dolnoslezském vojvodství. Nadlimitní koncentrace NO2 byla zaznamenána ve čtyřech velkých polských městech: Vratislavi, Krakově, Varšavě a v aglomeraci Horní Slezsko. Téměř celé Opolské vojvodství a Dolnoslezské vojvodství bylo klasifikováno jako zóna C kvůli překročení ozonových limitů (Tamże).

 

 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter