PRÁVNÍ STAV

V dubnu 1999 sestavila Rada Evropské unie směrnici upravující normy kvality ovzduší s cílem chránit zdraví osob a životní prostředí. Zákonem ze dne 13. dubna 2012, kterým se mění zákon o ochraně životního prostředí a další zákony (Dz.U. z roku 2012, bod 460) vláda transponovala směrnici EU do vnitrostátního právního řádu. Podobným způsobem byla nastavena limitní hodnota pro prachové částice na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3.

AKČNÍ PLÁNY KVALITY OVZDUŠÍ

Směrnice EU o kvalitě ovzduší byla transponována s dvouletým zpožděním a její implementace nebyla dokončena. Například článek 23, odst. 1, druhá věta směrnice CAFE, která uvádí, že „v případě překročení limitů, pro které už vypršela lhůta dosažení, nastaví plány kvality ovzduší vhodná opatření tak, aby byla doba překročení co možná nejkratší“, by měl být považován za nesprávně transponován do polského právního řádu. Vnitrostátní právní ustanovení o programech ochrany ovzduší nevyžadují, aby tyto dokumenty zajišťovaly zkrácení doby, po kterou jsou hodnoty překračovány, na minimum. Nařízení ministra životního prostředí o programech na ochranu ovzduší a krátkodobých akčních plánech stanoví, že programy ochrany ovzduší musí odpovídat „harmonogramu opatření a výdajů, včetně příslušných střednědobých opatření navržených na dobu nejdéle pěti let, a dlouhodobých opatření na dobu nejdéle deseti let“, což jasně odporuje účelu článku 23 směrnice CAFE.

Dále úpravy zákona o ochraně životního prostředí zavedené zákonem ze dne 28. května 2012 stanoví, že s ohledem na zóny, pro které byly přijaty programy ochrany ovzduší a kde byly překračovány normy kvality ovzduší, má výbor vojvodství (správního obvodu) povinnost připravit vyhodnocení programu do tří let ode dne, kdy bylo přijato usnesení parlamentu vojvodství o programu ochrany ovzduší. Toto tříleté období, během něhož jsou normy kvality ovzduší překračovány, rozhodně nezajistí, aby období překračování bylo co možná nejkratší. Plány kvality ovzduší byly připraveny pro každou zónu a aglomeraci, někdy však s určitým zpožděním. Pro každý správní obvod bylo připraveno šestnáct plánů kvality ovzduší. Doba pro splnění limitních hodnot se v každém plánu liší. Plnění Plánu kvality ovzduší pro vojvodství Małopolskie a Śląskie se plánuje na rok 2020. Obecně byla všechna opatření uvedená v plánech kvality implementována. Existují však určité pochybnosti o tom, zda jsou tato opatření vhodná a účinná nebo zda jejich nastavení odpovídá záměrům směrnice.

V posledních dvou letech přijalo několik regionů proti-smogová opatření, která ukládají omezení pro používání pevných paliv při vytápění domácností. Ve většině případů jsou zaváděny standardy kvality pro uhlí a po přechodném období je umožněna výměnu stávajících zařízení k provozu pouze kotlů a pecí 5. třídy podle ekodesignu. Dále byl přijat úplný zákaz spalování tuhých paliv pro město Krakov, které vstoupilo v platnost v roce 2019, stejně jako pro město Vratislav a lázeňská města v Dolnośląském vojvodství. V roce 2017 bylo na vnitrostátní úrovni zavedeno nařízení umožňující na trhu pouze kotle 5. Emisní třídy. Ministerstvo energetiky v současné době pracuje na novém zákoně o zavedení závazných standardů kvality uhlí.

V Polsku dosud nebyly zavedeny nízko-emisní zóny, avšak zákon o elektromobilitě přijatý parlamentem v lednu 2018 obsahuje podobné opatření nazvané Čisté dopravní zóny, do nichž mohou vstoupit pouze vozidla poháněná elektrickým, vodíkovým a zemním plynem – s možností udělení výjimky.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter