Soudní spory a rozhodnutí

Historické rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2008 potvrdilo vymahatelné „právo na čistý vzduch“ pro všechny občany EU. Práce DUH a mnohé další úspěšné soudní spory právní stav dále posunuly. Toto právo bylo přiznáno také organizacím rozsudky Správního soudu ve Wiesbadenu (10. října 2011) a Správního soudu v Mnichově (9. října 2012).


Limity EU pro oxid dusičitý jsou v mnoha německých městech stále překračovány. Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí (DUH) proto za podpory britské nevládní organizace ClientEarth podala žalobu proti několika německým spolkovým zemím, které musí v oblasti plánování kvality ovzduší více zapracovat. Mezi postižená města patří Kolín nad Rýnem, Bonn, Cáchy, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt nad Mohanem a Stuttgart. Tímto krokem chce DUH dosáhnout toho, aby se tyto spolkové země angažovaly při řešení plánů čistého vzduchu. Cílem je zahrnout do plánů veškerá vhodná opatření tak, aby se hodnoty limitů, které jsou platné už mnoho let, začaly dodržovat co nejdříve. 

Dne 6. února 2015 požádala DUH o revizi plánu kvality ovzduší, jehož součástí by byla účinná opatření zajišťující plnění limitních hodnot. Revize plánu kvality ovzduší předpokládá dodržování po roce 2020 a neobsahuje všechna možná opatření. Proto zahájila DUH soudní spor se zemí Hesensko.

V březnu 2011 se několik místních obyvatel obrátilo na řízení dopravy v Berlíně (VLB) s požadavkem omezení rychlosti na 30 km/h v ulici Berliner Allee, protože automobilová doprava způsobuje vysokou koncentraci znečišťujících látek a vysokou míru hluku. Na základě výpočtu dopravního zatížení a výpočtu emisí nařídilo VLB omezení rychlosti na 30 km/h v noci. Další opatření byla zamítnuta s odůvodněním, že ulice Berliner Allee je důležitá dopravní tepna, a neměla by se na ni tedy vztahovat další omezení.
Dne 18. března 2015 podal žalobu postižený občan, který požadoval celodenní omezení rychlosti v této ulici pro všechna vozidla. Správní soud v Berlíně nařídil rozsudkem ze dne 4. ledna 2016 VLB omezení rychlosti v ulici Berliner Allee s odkazem na Plán kvality ovzduší 2011–2017. Jak je zde popsáno, omezení rychlosti by měla být zaváděna na hlavních silnicích v případě, že jsou překračovány limity NO2.
- Rozsudek ze dne 4. ledna 2016

Rozsudek ze dne 4. ledna 2016

Platná verze plánu kvality ovzduší pro město Bonn byla do současné podoby upravena 1. července 2012. Tento plán není dostačující k zajištění dodržování Směrnice o kvalitě ovzduší. Na rok 2015 byla oznámena aktualizace, její návrh však zatím není dostupný. Proto DUH podala v listopadu 2015 žalobu proti Severnímu Porýní-Vestfálsku. 

Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí (Deutsche Umwelthilfe, DUH) podala žalobu proti Hesensku z důvodu překročení limitních hodnot uvedených ve 39. nařízení o kvalitě ovzduší a maximálních hodnotách emisí (39. BImSchV). Správní soud ve Wiesbadenu svým rozhodnutím ze dne 16. srpna 2012 nařídil spolkové zemi Hesensko přepracování akčního plánu kvality ovzduší a implementaci opatření zajišťujících dodržování limitů.  Toto rozhodnutí bude předmětem dalšího zkoumání. 

Rozsudek ze dne 16. srpna 2012 [Urteil]

Dne 5. září 2013 dal Spolkový správní soud nevládním organizacím právo žalovat každé porušení právních předpisů EU upravujících ochranu životního prostředí. Stávající legislativa umožňuje organizacím zaměřeným na ochranu životního prostředí žaloby pouze proti projektům, k nimž se pojí posouzení vlivů na životní prostředí. Tato omezení staví Německo do situace, kdy je porušována Aarhuská úmluva. Podle rozhodnutí Spolkového správního soudu v Lipsku musí tato dohoda nyní být začleněna do německého práva. Hesensko musí přizpůsobit kvalitu ovzduší plánu pro aglomeraci Rhein-Main, do které patří město Darmstadt, a implementovat účinná opatření zajišťující dodržování limitů, např. vytvoření nízkoemisní zóny.

Rozsudek ze dne 5. září 2013 [Urteil]

Dne 17. listopadu 2015 DUH zažádala o nucený výkon opatření proti hesenskému ministerstvu životního prostředí z důvodu přetrvávajícího překračování limitů. Soud rozhodl, že ministerstvo musí splnit svou povinnost vyplývající z předchozího soudního rozhodnutí, a stanovil dvanáctiměsíční lhůtu pro změnu Plánu kvality ovzduší. V případě, že ministerstvo tento požadavek nesplní, bude mu ze strany soudu hrozit pokuta ve výši 10 000 €. Uvažovat se bude zejména o zavedení jízdenek pro občany (bezplatné využití hromadné dopravy), poplatku za přetížení dopravy a zákazu dieselových vozidel (dočasném, podle dne a poznávací značky – „italské řešení“)

Rozhodnutí ze dne 11. ledna 2016 [Urteil]

Beschluss VG Wiesbaden zu Darmstadt 2016-01-11

Spolková země Hesensko podala proti nařízení odvolání. Hesenský správní soud rozhodnutím ze dne 11. května 2016 zamítl požadavek finančního postihu, protože rozsudek Správního soudu byl odůvodněn aktualizací plánu kvality ovzduší a zavedením LEZ do 1. listopadu 2015.
- Rozhodnutí ze dne 11. května 2016

Hessischer VGH Beschluss Darmstadt 2016-05-11

Plán kvality ovzduší pro Düsseldorf, který je v platnosti od 20. prosince 2012, nepředpovídá, zda a kdy budou limity splněny. Proto DUH podala v listopadu 2015 žalobu proti Severnímu Porýní-Vestfálsku. Rozsudkem ze dne 13. září 2016 uložil soud Okresu Düsseldorf do 1. října 2017 přehodnotit plán kvality ovzduší tak, aby byly limity dodržovány co možná nejdříve. Soud vysvětlil, že dopravní omezení dieselových vozidel je ze zákona dovoleno a mělo by být okamžitě zavedeno. Spolková země se proti tomuto nařízení odvolala ke Spolkovému správnímu soudu v Lipsku s cílem objasnit otázku zákonnosti zákazu dieselových motorů.

- Rozsudek ze dne 13. října 2016 [Urteil]

Plán kvality ovzduší platí od 15. října 2015, neobsahuje však předpoklad, zda a kdy budou limity splněny. Proto DUH podala žalobu proti Severnímu Porýní-Vestfálsku. Plán kvality ovzduší v současné době prochází revizí. 

DUH zaslala dne 13. srpna 2015 hesenskému ministerstvu životního prostředí žádost o zavedení opatření k zajištění kvality ovzduší. Plán kvality ovzduší pro město Frankfurt v současné době prochází revizí. Splnění limitů se však v nejbližší době nepředpokládá. Proto DUH podala v listopadu 2015 žalobu proti Hesensku. 

Organizace Přátelé Země Německo (BUND) podala žalobu společně s místním obyvatelem žijícím na vysoce znečištěné ulici Max-Brauer-Allee v Hamburku kvůli přetrvávajícímu nedodržování limitů kvality ovzduší. Dne 6. listopadu 2014 Správní soud v Hamburku rozhodl, že město musí přehodnotit plán kvality ovzduší a implementovat účinná opatření, která zajistí dodržování těchto limitů.
- Rozsudek ze dne 6. listopadu 2014

Vzhledem ke zpoždění, s nímž Senát v Hamburku vyhověl rozsudku, a rozhodnutí o předložení nového plánu kvality ovzduší do začátku roku 2018 zažádala organizace BUND o nucený výkon opatření. Správní soud v Hamburku se ve svém rozhodnutí ze dne 21. července 2016 odkázal na zpoždění odpovědných úřadů a pohrozil pokutou ve výši 5 000 € v případě, že město nepředloží nový plán kvality ovzduší do 30. června 2017. 

- Rozhodnutí ze dne 18. července 2016

Dodržování limitů NO2 se předpokládá po roce 2020. Tento termín přesahuje lhůtu pro splnění limitů o deset let, proto DUH podala žalobu proti Severnímu Porýní-Vestfálsku. 

DUH podala dne 6. února 2015 žalobu proti Hesensku. Důvodem je přetrvávající překračování limitů oxidu dusičitého na všech čtyřech stanicích pro sledování dopravy ve městě Limburg. Správní soud ve Wiesbadenu dne 30. června 2015 rozhodl, že hesenské ministerstvo životního prostředí musí vytvořit rozsáhlý koncept kvality ovzduší s podrobným harmonogramem, z něhož bude patrné, kdy budou limity splněny. Soud jasně vyjádřil svůj postoj, že finanční a ekonomické aspekty nemohou být důvodem neplnění opatření k zajištění dodržování limitů kvality ovzduší. Tento koncept musí zahrnovat veškerá možná opatření ke snížení hladiny NO2. Spolková agentura pro životní prostředí (Umweltbundesamt, UBA) v roce 2013 analyzovala 242 plánů kvality ovzduší a akčních plánů zveřejněných v Německu a zaznamenala 110 standardizovaných opatření, která jsou vhodná ke snížení úrovně NO2 (http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/inventory-effectiveness-of-measures-to-improve-air). Plán kvality ovzduší v současné době prochází revizí. 

- Rozsudek ze dne 30. června 2015

DUH podala dne 30. listopadu 2011 žalobu proti spolkové zemi Porýní-Falc kvůli překračování limitů podle 39. BImSchV, která byla pozastavena. Odpovědný úřad souhlasil s tím, že identifikuje hlavní znečišťující látky a vytvoří další opatření a zároveň vyhodnotí opatření, která jsou účinná při zajišťování dodržování limitů. Navzdory této dohodě nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy, a proto DUH v říjnu 2016 žalobu obnovila. Upravený plán kvality ovzduší zaměřený na snížení koncentrace NO2 vešel v platnost 1. dubna 2017. Plán nespecifikuje, kdy budou limity splněny. Město předpokládá, že výrazného snížení koncentrace NO2 lze dosáhnout v případě, že budou většinu místního vozového parku tvořit motorová vozidla Euro 6, která splňují limity v podmínkách skutečného provozu. 

V letech 2005–2007 DUH podporovala a přímo ovlivňovala místního obyvatele při jeho žalobě cílené na okamžitou implementaci účinných opatření k zajištění dodržování limitů v Mnichově. Žaloba prošla všemi instancemi až k Evropskému soudnímu dvoru. Ve svém rozsudku ze dne 25. července 2008 soud potvrdil, že postižení obyvatelé mají právo dožadovat se akčního plánu v případě, že jsou hodnoty překračovány. Město Mnichov muselo vytvořit plán kvality ovzduší zahrnující opatření k zajištění dodržování limitů v nejbližší možné době. 

- Rozsudek ESD ze dne 25. července 2008

Dne 29. února podala DUH druhou žalobu proti Bavorsku kvůli přetrvávajícím nadlimitním hodnotám NO2 a PM10 v Mnichově. Město v roce 2008 zavedlo LEZ, jehož rozsah je však nedostatečný a existuje příliš mnoho výjimek. Bavorský správní soud dne 9. října 2012 rozhodl, že Bavorsko musí změnit plán kvality ovzduší tak, aby tato opatření vedla k dodržování limitů. Spolková země se odvolala k Nejvyššímu správnímu soudu Bavorska. Poté, co soud předběžně oznámil zamítnutí odvolání, Bavorsko ho dva dny před zahájením řízení stáhlo. Rozsudek soudu prvního stupně je tedy právně závazný. Bavorsko má povinnost implementovat opatření nezbytná pro rychlé zajištění dodržování limitů. Dále musí do 15. listopadu 2014 aktualizovat svůj plán kvality ovzduší a zahrnout opatření, která povedou k účinnému dodržování limitů.
- Rozsudek ze dne 9. října 2012

Podle 6. revize plánu kvality ovzduší, která byla publikována v červnu 2015, bez dodatečných opatření bude možné plnit limity NO2 až po roce 2030. Navzdory přetrvávajícímu znečištění ovzduší nebyla implementována žádná krátkodobá opatření s cílem limity splnit co nejdříve. Proto DUH v listopadu 2015 podala návrh na finanční postih. Rozhodnutím ze dne 29. června 2016 pohrozil Bavorský správní soud správní pokutou ve výši 10 000 euro v případě, že Svobodný stát Bavorsko nezmění svůj plán kvality ovzduší do jednoho roku. Svobodný stát Bavorsko vznesl proti tomuto rozhodnutí stížnost. Nejvyšší správní soud Bavorska stížnost zamítl a pohrozil správní pokutou ve výši 2 000 eur v případě, že vláda do 29. června 2017 nezveřejní úplný seznam všech silničních úseků, kde jsou překračovány limity NO2.  Dále mohou následovat povinné poplatky ve výši 4 000 eur za každý případ, pokud svobodný stát do 31. srpna 2017 nezahájí účast veřejnosti nebo do 31. prosince 2017 nezveřejní přepracovaný plán kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že svobodný stát odmítá zveřejnit stanovisko nejvýše hodnoceného odborníka na kvalitu ovzduší v Mnichově, podala DUH dne 30. června žádost o uplatnění pokuty.
Dne 18. července 2017 zveřejnila vláda Horního Bavorska úplný seznam všech silničních úseků v regionu hlavního města, kde jsou v ročním průměru překračovány limity NO2 nastavené na 40 µg/m3. Podle zprávy je ovzduší znečištěné na 123 km z 511 km hlavní silniční sítě. Výpočetní model však využívá staré nižší emisní faktory. Proto lze předpokládat, že skutečný stav ovzduší je výrazně horší.
- Rozhodnutí ze dne 29. června 2016

DUH podala dne 11. listopadu 2013 žalobu proti Hesensku za překračování limitů oxidu dusičitého. Hesenské ministerstvo životního prostředí vytváří plán kvality ovzduší od roku 2010. Návrhy opatření předložené městem byly dosud odmítány. Správní soud ve Wiesbadenu dne 30. června 2015 rozhodl, že hesenské ministerstvo životního prostředí musí vytvořit rozsáhlý koncept kvality ovzduší s podrobným harmonogramem, z něhož bude patrné, kdy budou limity splněny. Soud jasně vyjádřil svůj postoj, že finanční a ekonomické aspekty nemohou být důvodem neplnění opatření k zajištění dodržování limitů kvality ovzduší. Tento koncept musí zahrnovat veškerá možná opatření ke snížení hladiny NO2. Spolková agentura pro životní prostředí (Umweltbundesamt, UBA) v roce 2013 analyzovala 242 plánů kvality ovzduší a akčních plánů zveřejněných v Německu a zaznamenala 110 standardizovaných opatření, která jsou vhodná ke snížení úrovně NO2 (http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/inventory-effectiveness-of-measures-to-improve-air).
- Rozsudek ze dne 30. června 2015

DUH podala dne 27. ledna 2012 žalobu na Bádensko-Württembersko kvůli překračování limitů stanovených v 39. BImSchV v Reutlingenu. Správní soud v Sigmaringenu dne 23. října 2014 rozhodl, že Krajský úřad v Tübingenu musí aktualizovat plán kvality ovzduší a zahrnout do něj opatření zaměřená na dodržování limitů v nejbližší možné době.
- Rozsudek ze dne 23. října 2014

Více než rok po rozhodnutí krajský úřad nepodnikl žádné kroky ke zmírnění znečištění ovzduší. V rámci projektu „modelové město Reutlingen“ bude sestaveno odborné stanovisko týkající se možných opatření, jejich proveditelnosti a účinnosti. Vzhledem k nabídkovému řízení by tento znalecký posudek měl být dokončen za dva roky – tedy v roce 2018. Dřívějšího dodržování limitů, jak ho požaduje pravomocný rozsudek, nebylo dosaženo. Proto DUH zažádala dne 25. listopadu 2015 o nucený výkon opatření proti Bádensku-Württembersku. Správní soud v Sigmaringenu toto svým rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2016 zamítl, zároveň však potvrdil, že plán kvality ovzduší města Reutlingenu musí být nejpozději do září 2017 přepracován, přičemž otevření tunelu Scheibengipfeltunnel je jedním z opatření proti znečištění ovzduší. 

V roce 2010 DUH vyhrála soudní spor ve Stuttgartu. Cílem bylo, aby německé dráhy (Deutsche Bahn AG, DB), které jsou odpovědné za výstavbu nové stanice, byly povinné požadovat stavební stroje s filtry pevných částic.

Jedním z nejvíce znečištěných míst v Německu je měřicí stanice u křižovatky Neckartor ve Stuttgartu. Jsou zde výrazně překračovány limity NO2 i povolená roční hodnota PM10. Druhá přepracovaná verze plánu kvality ovzduší, která je v současné době v platnosti, vešla v účinnost v říjnu 2014. Dne 17. listopadu 2015 DUH podala žalobu o zavedení opatření k zajištění kvality ovzduší proti spolkové zemi Bádensko-Württembersko zastoupené Krajským úřadem ve Stuttgartu.
Plán kvality ovzduší v současné době prochází revizí. Studie ukazuje, že předpokládaná opatření zajistí dodržování limitů nejdříve v roce 2020.
Správní soud ve Stuttgartu dne 19. července 2017 rozhodl ve prospěch DUH a uvedl, že současný návrh plánu kvality ovzduší je neúčinný. Soud naznačil, že zákaz dieselových motorů je při řešení vysoké míry znečištění nevyhnutelný a k dnešnímu dni právně proveditelný. Vnitrostátní orgán uvedl, že místo zákazu aut počítá s aktualizací softwaru pro polovinu flotily Euro 5 ze strany výrobců automobilů. Toto soud nepřijal jako opatření, které by bylo spolehlivé, účinné ani v pravomoci daných úřadů. 

V červenci 2011 podala DUH a přímo postižený místní obyvatel žalobu proti Hesensku za překračování limitů podle 39. BImSchV. Soud státu uložil implementovat akční plán kvality ovzduší, který by obsahoval nezbytná krátkodobá účinná opatření zaměřená na dodržování emisních limitů. Spolková země Hesensko požádala o přehodnocení.
- Rozsudek ze dne 10. října 2011

Dne 17. listopadu 2015 DUH zažádala o nucený výkon opatření proti hesenskému ministerstvu životního prostředí z důvodu přetrvávajícího překračování limitů. Soud rozhodl, že ministerstvo musí splnit svou povinnost vyplývající z předchozího soudního rozhodnutí, a stanovil devítiměsíční lhůtu pro změnu Plánu kvality ovzduší. V případě, že ministerstvo tento požadavek nesplní, bude mu ze strany soudu hrozit pokuta ve výši 10 000 €. Uvažovat se bude zejména o zavedení jízdenek pro občany (bezplatné využití hromadné dopravy), poplatku za přetížení dopravy a zákazu dieselových vozidel (dočasném, podle dne a poznávací značky – „italské řešení“)
- Rozhodnutí ze dne 11. ledna 2016
Spolková země Hesensko podala proti nařízení odvolání. Hesenský správní soud rozhodnutím ze dne 11. května 2016 zamítl požadavek finančního postihu, protože rozsudek Správního soudu byl odůvodněn aktualizací plánu kvality ovzduší a zavedením LEZ do 1. listopadu 2015.
- Rozhodnutí ze dne 11. května 2016

Řízení o nesplnění povinnosti

V únoru 2017 vydala Evropská komise pro Německo konečné varování z důvodu, že limity pro oxid dusičitý (NO2) jsou stále překračovány. Komise proto vyzvala federální vládu, aby přijala opatření k zajištění znečištění ovzduší. Odůvodněné stanovisko se týká 28 oblastí kvality ovzduší, včetně Berlína, Mnichova, Hamburku a Kolína nad Rýnem. Komise zahájila právní žalobu proti několika členským státům od roku 2008 z důvodu nízké kvality ovzduší (Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Nizozemsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko a Spojené království). Pokud členské státy nepřijmou dostatečná opatření, může Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.

V květnu 2018 podala Evropská komise k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu proti Německu, Francii, Maďarsku, Itálii, Rumunsku a Spojenému království za nedodržení zákonných mezních hodnot kvality ovzduší a za nepřijetí odpovídajících opatření k udržení co nejkratších období, během nichž jsou mezní hodnoty překračovány. V Německu byly mezní hodnoty překročeny ve 26 oblastech, přičemž bylo zasaženo zejména hlavní město Berlín, Mnichov, Hamburk, Kolín nad Rýnem, Stuttgart a Düsseldorf.

 

 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter