PRÁVNÍ STAV

V dubnu 1999 sestavila Rada Evropské unie směrnici upravující normy kvality ovzduší s cílem chránit zdraví osob a životní prostředí. Maďarská vláda transponovala evropskou směrnici o kvalitě ovzduší do vnitrostátního právního řádu před 11. červnem 2011. Před tím zaslala Komise odůvodněné stanovisko, protože tato legislativa nebyla v Maďarsku přijata do 11. června 2010. Směrnice nastavuje limitní hodnoty koncentrace znečišťujících látek, aby byla zachována kvalita ovzduší. Podobným způsobem byla nastavena limitní hodnota pro prachové částice na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3. Směrnice EU zavazuje města a obce k sestavení akčních plánů kontroly znečištění ovzduší. Za přípravu a kontrolu plánů kvality ovzduší jsou odpovědné Krajské inspektoráty pro životní prostředí, přírodu a vodu. Plány kvality ovzduší byly v roce 2005 připraveny pro každou zónu a aglomeraci, v níž byly překračovány limity. V roce 2008 byly plány upraveny z důvodu porušování limitů. Plány obsahují seznam a popis opatření, harmonogram jejich implementace a odhad zlepšení kvality ovzduší. Vzhledem k nedostatečné politické vůli nebyla všechna opatření implementována podle harmonogramu. Veřejnost navíc neměla žádnou účinnou možnost, jak se do sestavování těchto plánů zapojit. Hlavním důvodem byl nedostatek relevantních informací.

Správní právo umožňuje klientům účast na správním procesu. Nevládní organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí mají právo se účastnit administrativního procesu v oblasti životního prostředí jako klienti. A pokud má navíc daný projekt určitou oblast dopadu, obyvatelé této oblasti mohou také vystupovat jako klienti. Maďarské environmentální právo dále opravňuje nevládní organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí odvolávat se k soudu s cílem zamezit aktivitám způsobujícím znečištění životního prostředí. Obyvatelé, kteří mají obavy, se mohou obracet na obecního notáře nebo na soud se stížností proti komukoliv, kdo poškozuje jejich majetek například znečišťováním životního prostředí (ochrana majetku). Osoby, které mají obavy, se mohou také obracet na soud s žádostí o náhradu v případě, že utrpěly hmotnou nebo nehmotnou škodu.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter