PRÁVNÍ STAV

Francouzský zákon o „kvalitě ovzduší a přiměřeném využívání energie“ (LAURE) ze dne 30. září 1996 (běžně označovaný jako „zákon o kvalitě ovzduší“) evropská ustanovení předstihl. Hlavním cílem tohoto zákona je „implementovat uznávané právo každého člověka dýchat vzduch, který nepoškozuje jeho zdraví“. Zahrnuje sledování kvality ovzduší, vývoj plánovacích nástrojů a nastavování technických opatření, fiskální a finanční ustanovení, kontrolu a postihy. Francouzský zákon o kvalitě ovzduší přesně transponuje směrnici EU do vnitrostátního právního řádu. Mezi limitními hodnotami koncentrace znečišťujících látek k udržení kvality ovzduší nejsou žádné rozdíly.

Podobným způsobem byla nastavena limitní hodnota pro prachové částice na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3. Směrnice EU zavazuje města a obce k sestavení akčních plánů kontroly znečištění ovzduší. Zákon o kvalitě ovzduší stanoví zvláštní plánovací nástroje pro místní řízení záležitostí v oblasti znečištění ovzduší. Regionální plán kvality ovzduší (PRQA) vyhodnocuje znečištění ovzduší a určuje další směřování ke zmírnění znečištění vzduchu v rámci celého regionu. Krajský úřad tento plán přehodnocuje nejméně jednou za pět let. Plány na ochranu atmosféry (PPA) jsou sestavovány pro všechny aglomerace s více než 250 000 obyvateli, a to pod vedením oborových prefektů. Plánování městské dopravy (PDU) navíc definuje a koordinuje dopravní politiku ve městech s více než 100 000 obyvateli. Cílem je snížit využívání aut tím, že více lidí bude využívat neznečišťující systémy hromadné dopravy. Byla nastavena omezující technická opatření, jejichž účelem je „snížit spotřebu energie a omezit zdroje produkující znečišťující látky“.

V rámci zákona na podporu rozvoje „čistých vozidel“, která produkují méně znečištění, jsou poskytovány různé daňové pobídky. Některá opatření popsaná v těchto plánech jsou zpožděná kvůli rozpočtovým problémům nebo vytvořila neidentifikované problémy. Několik francouzských měst se zabývá otázkou nízkoemisních zón. Ministerstvo se rozhodlo realizovat jiná opatření pro zlepšení kvality ovzduší a dále nepostupovat s přípravou zákona o nízkoemisních zónách.

 

VAŠE PRÁVO NA ČISTÝ VZDUCH

 

V případě, že limity nejsou splněny z důvodu nedostatečné regulace nebo nedostatečných opatření, občané si mohou zavedení takových opatření vynutit právní cestou. Městům, kde jsou limitní hodnoty překračovány opakovaně, mohou být nejprve směřovány žádosti o podniknutí okamžitých kroků za účelem dodržování limitních hodnot podle EU.  V takových případech mají města určitý čas na splnění požadavku a vytvoření nebo upravení plánu pro čistý vzduch.

Pokud město nebo obec v této stanovené době nepodnikne kroky, díky nimž by se situace v přiměřeném období pravděpodobně zlepšila, mohou se postižené osoby soudit s úřadem, který je za vytvoření tohoto plánu odpovědný. Každý, kdo většinu času žije nebo pracuje ve znečištěném prostředí, může podniknout právní kroky. To se týká nejen místních obyvatel, ale také například lékařů v ordinacích umístěných u silnic s hustým provozem, učitelů ve školkách nebo rodičů jednajících za děti v případě, že je školka v místě s vysokým výskytem prachových částic. V rámci evropských právních předpisů upravujících životní prostředí mohou samostatně jednat také organizace zaměřené na ochranu životního prostředí.

 

 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter