SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Monitorováním kvality ovzduší na národní úrovni je v Dánsku pověřena Aarhuská univerzita. Spolková agentura pro životní prostředí provádí pravidelná měření.

Program monitorování se zaměřuje na pozaďové znečištění i znečištění měst. Jeho součástí jsou měření oxidů dusíku, ozonu, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, benzenu, toluenu a částic (PM2,5 a PM10).

Přehled monitorovací sítě a složek naměřeného znečištění ovzduší je dostupný na internetové stránce „Mapa monitorovacích stanic".

Program monitorování řídí DCE – Dánské centrum pro ekologii a energii na Aarhuské univerzitě. Praktickou práci zajišťuje Katedra environmentalistiky Aarhuské univerzity. Program monitorování je řízen ve spolupráci s Národní agenturou pro ochranu životního prostředí (Miljøstyrelsen), která nese za program celkovou odpovědnost.

DCE – Dánské centrum pro ekologii a energii vydává každoroční zprávy, které prezentují výsledky programu monitorování.

http://envs.au.dk/en/knowledge/air/monitoring/reports/


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter