Soudní spory a rozhodnutí

 

POVINNOST PŘIJMOUT OPATŘENÍ K OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Případ začal v roce 2011 správní žalobou dvou obyvatel Ostravy, kteří žijí v městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity. Právní podporu jim poskytli experti z Frank Bold. Žalobci namítali, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv, když krajský úřad nevydal akční plán opatření pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Krajský soud v Ostravě žalobcům vyhověl a rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro nadměrně znečištěné městské části. Povinnost krajského úřadu zavést tato opatření prostřednictvím akčního plánu vyplývala ze zákona o ochraně ovzduší a ze Směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší. Rozhodnutí krajského soudu bylo později potvrzeno Nejvyšším správním soudem.

Rozsudek Krajského soudu je dostupný zde „KS Ostrava_anonymizovano

Rozsudek Nejvyššího správního soudu je dostupný zde „NSS_anonymizovano

 

OBYVATELKA OSTRAVY TRPÍCÍ RAKOVINOU PLIC ŽALUJE MŽP KVŮLI ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

V prosinci 2018 byla k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 podána žaloba na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve věci odpovědnosti za újmu na zdraví a smrt. Žalobkyně se jí domáhá zadostiučinění za onemocnění rakovinou plic, kterou se u ní podařilo vyléčit, ale její manžel nemoci podlehl. Příčinu onemocnění spatřuje v dlouhodobé nadlimitní koncentraci znečišťujících látek v ovzduší v místě svého bydliště v Ostravě – Radvanicích a v tom, že MŽP nezajistilo účinná opatření, která by tento stav změnila. 

NEMAJETKOVÁ ÚJMA ZPŮSOBENÁ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ

Žalobci se civilní žalobou domáhají přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným postupem krajského úřadu. Orgány státu (Do 31.8.2012 krajský úřad, poté Ministerstvo životního prostředí) postupovaly nezákonně, když od vstupu ČR do EU až do podání žaloby nepřijaly efektivní opatření pro ochranu ovzduší v oblasti, kde jsou dlouhodobě překračované imisní limity pro zdraví nebezpečných částic PM2,5, PM10 a benzo(a)pyrenu, který je mutagenní a karcinogenní. Žalobci, kteří jsou obyvateli takto znečištěných oblastí, tvrdí, že v důsledku nezákonného postupu úřadů a nadlimitního znečištění ovzduší jim vznikla nemajetková újma na zdraví. Řízení v tomto případu ještě neskončilo a spor je v současnosti před Nejvyšším soudem.

NAPADENÍ PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO OSTRAVU

Místní občané a jeden z lokálních spolků spolu s Frank Bold Society napadli v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro kvalitu ovzduší. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice  2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Ostravě jsou přitom dlouhodobě překročeny imisní limity pro částice PM10, NO2 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren.

Nejvyšší správní soud rozhodl v prosinci 2017 o ostravském programu jako prvním z napadených Programů zlepšování kvality ovzduší. Stěžovatelům dal za pravdu v tom, že přijatý program je neefektivní, jelikož postrádá důležité náležitosti jako vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření, detailní popis jednotlivých opatření, časový harmonogram implementace Programu a prioritizaci jednotlivých opatření. Soud konstatoval, že očekávat zlepšení kvality ovzduší na základě stávajícího Programu by mohlo vypadat jako „čekání na Godota“. Nejvyšší správní soud proto Program částečně zrušil. Ministerstvo životního prostředí musí nyní Program dle rozhodnutí soudu přepracovat. Jedná se o zcela přelomový rozsudek v českém kontextu, první velké vítězství pro kvalitu ovzduší v České republice a precedentní rozhodnutí pro ostatní případy napadených Programů. 

Anonymised Judgement Ostrava

 

 

NAPADENÍ PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO BRNO

Dva z místních občanů spolu s lokálním spolkem, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadli v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Brně jsou přitom překročeny imisní limity pro NO2 a částice PM10 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. Po zamítnutí žaloby soudem první instance rozhodl v květnu roku 2018 Nejvyšší správní soud tak, že brněnský Plán zlepšování kvality ovzduší pro rozpor se zákonem zrušil. Tím se přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel města před znečištěním, plynoucím zejména z automobilové dopravy. Ministerstvo životního prostředí nyní musí Plán zlepšování kvality ovzduší pro Brno přepracovat tak, aby obsahoval konkrétnější cíle, jasné priority a proveditelný časový rámec k jejich realizaci. 

Anonymised Judgement Brno

NAPADENÍ PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO PRAHU

Lokální spolek společně s jedním z místních obyvatel, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadl v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Praze jsou přitom překročeny imisní limity pro NO2 a částice PM10 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. Po vydání přelomového rozsudku pro ostravský Plán zlepšování kvality ovzduší bylo v případě pražského Programu o jeho zrušení rozhodnuto v únoru roku 2018 již před soudem první instance. Městský soud v Praze se opřel o závěr Nejvyššího správního soudu v případě Ostravy a stejným způsobem Program částečně zrušil.

Anonymised Judgement Praha

NAPADENÍ PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRO ZÓNU SEVEROZÁPAD

Lokální spolek společně s jedním z místních obyvatel, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadl v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severozápad, tedy převážně Ústecký kraj. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Ústeckém kraji jsou přitom překročeny imisní limity pro částice PM10, NO2 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. 

Po vydání přelomového rozsudku pro ostravský Plán zlepšování kvality ovzduší dal Nejvyšší správní soud stěžovatelům i v případě Programu pro zónu Severozápad za pravdu a vyslovil, že Program je v současné podobě neefektivní a postrádá některé náležitosti požadované evropským právem. Ministerstvo životního prostředí tak bude muset Program přepracovat. 

Anonymised Judgement Severozápad


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter