PRÁVNÍ STAV

Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší byla do české národní legislativy transponovaná zákonem č. 201/2012 Sb., o kvalitě ovzduší. V souladu s ním byly stanoveny imisní limity pro prachové částice frakce PM10 na 50 µg/m³. Tento limit může být překročen maximálně 35 dní v daném roce. Roční imisní limit pro oxidy dusíku je pak stanoven na 40 µg/m³. Členské státy mají na základě směrnice povinnost přijmout plány a programy kvality ovzduší. K dnešnímu dni Ministerstvo životního prostředí v České republice přijalo 10 programů zlepšování kvality ovzduší.
Hlavní zdroje znečištění v ČR je doprava ve větších městech, těžký průmysl a výroba energie v určitých krajích (především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji), lokální topeniště v menších obcích a přeshraniční přenos znečištění z Polska. Znečištění ovzduší je jedním z nejdůležitějším dlouhodobým environmentálním problémem v České republice.
Evropská komise vede s ČR řízení pro porušení unijního práva (tzv. infringement) ohledně dlouhodobé překračování imisních limitů pro PM10 a již zaslala ČR odůvodněné stanovisko. Poslední údaje z měřicích stanic indikují, že maximálně povolené denní limity pro tyto prachové částice jsou překračovány v Praze a v dalších 9 oblastech. Komise posuzuje, jestli Česká republika provedla dostatečná opatření na ochranu lidského zdraví, která měla povinnost provést, a požaduje, aby Česká republika urychleně provedla účinná opatření, která by zkrátila dobu překročení imisnich limitů na minimum.
Vedle řízení ohledně částic PM10 zahájila Komise s ČR řízení ohledně překročení limitů oxidů dusíku - Česká republika již obdržela formální upozornění.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter