Látky znečišťující vzduch

OXIDY DUSÍKU

Skupina oxidů dusíku obsahuje některé z nejvíce běžných a škodlivých látek znečišťujících vzduch. Chemický termín NOx pokrývá různé sloučeniny, které jsou relevantní pro hodnocení kvality ovzduší, zejména se jedná o oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).

Oxidy dusíku jsou toxické a poškozují zdraví. Snižují funkci plic a poškozují sliznice. Vedou k astmatu a potížím s dýcháním, kašli a podráždění očí. Zvyšují škodlivé účinky jiných znečišťujících látek, jako je polétavý prach, jelikož přispívají ke snižování imunity. Přispívají také k rozvoji alergií. V oblastech s vysokou hladinou znečištění oxidy dusíku byl prokázán nárůst kardiovaskulárních nemocí včetně zvýšené úmrtnosti.

Oxidy dusíku mají také neblahý vliv na zvířata, rostliny a půdu. Zpomalují růst a nepřímo přispívají k okyselení půdy, čímž ovlivňují její biologické složení.

Možství oxidů dusíku, kterým jsou lidé vystaveni, pochází ze spalovacích motorů, zejména dieselových. Negativní dopady oxidů dusíku velmi závisí na jejich koncentraci. To znamená, že výfukové plyny vozidel jsou obzvláště škodlivé, protože nejsou tak zředěny jako výfukové plyny z komínů. Čím blíže jste ke zdroji, tím vážněji je zdraví poškození.

V Německu jsou například limitní hodnoty úrovně oxidu dusičitého regulovány vyhláškou č. 39 o implementaci Spolkového zákona o ochraně životního prostředí (39. BImSchV). Roční průměrná limitní hodnota NO2 činí 40 µg/m³. Hodnota 200 µg/m³ nesmí být překročena po více jak 18 hodin za rok.

POLÉTAVÝ PRACH

Polétavý prach (PM) se vztahuje na všechny malé částice obsažené ve vzduchu. Jedná se tedy o souhrnné označení široké škály materiálů s různou velikostí částic. Jednoduše řečeno, PM10 (polétavý prach frakce velikosti <10 µm) zahrnuzje částice s maximálním průměrem částice do 10 µm. PM2,5 zahrnuje částice s průměrem 2,5 µm nebo menším. Další důležitou velikostní třídou polétavého prachu jsou velmi jemné částice, menší než 0,1 µm (<100 nm).

Pro rozhodnutí, jak je pro naše zdraví polétavý prach, který denně vdechujeme, škodlivý, jsou klíčové velikost částice a chemické složení. Aby bylo chráněno zdraví občanů, stanovila EU limitní hodnoty pro koncentrace PM10 v ovzduší, které jsou povinné od 1. ledna 2005. Od 1. ledna 2010 je také aplikována limitní hodnota pro polétavý prach o velikosti PM2,5. Velmi jemné částice tvoří pouze 10 % hmoty, ale až 90 % počtu částic v polétavém prachu, a hrají důležitou roli při znečištění ovzduší. Nicméně zatím nebyly dostatečně zohledňovány ve stávající legislativě, protože se jedná pouze o část této hmoty.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter