Soudní případy a rozhodnutí

Povinnost přijmout opatření k ochraně ovzduší

Případ začal v roce 2011 správní žalobou dvou obyvatel Ostravy, kteří žijí v městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity. Právní podporu jim poskytli experti z Frank Bold. Žalobci namítali, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv, když krajský úřad nevydal akční plán opatření pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Krajský soud v Ostravě žalobcům vyhověl a rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro nadměrně znečištěné městské části. Povinnost krajského úřadu zavést tato opatření prostřednictvím akčního plánu vyplývala ze zákona o ochraně ovzduší a ze Směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší. Rozhodnutí krajského soudu bylo později potvrzeno Nejvyšším správním soudem.

Rozsudek Krajského soudu je dostupný zde „KS Ostrava_anonymizovano

Rozsudek Nejvyššího správního soudu je dostupný zde „NSS_anonymizovano

Nemajetková újma způsobená znečištěním ovzduší

Žalobci se civilní žalobou domáhají přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným postupem krajského úřadu. Orgány státu (Do 31.8.2012 krajský úřad, poté Ministerstvo životního prostředí) postupovaly nezákonně, když od vstupu ČR do EU až do podání žaloby nepřijaly efektivní opatření pro ochranu ovzduší v oblasti, kde jsou dlouhodobě překračované imisní limity pro zdraví nebezpečných částic PM2,5, PM10 a benzo(a)pyrenu, který je mutagenní a karcinogenní. Žalobci, kteří jsou obyvateli takto znečištěných oblastí, tvrdí, že v důsledku nezákonného postupu úřadů a nadlimitního znečištění ovzduší jim vznikla nemajetková újma na zdraví. Řízení v tomto případu ještě neskončilo a spor je v současnosti před Nejvyšším soudem.

Napadení Programu zlepšování kvality ovzduší pro Brno

Dva z místních občanů spolu s lokálním spolkem, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadli v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Brně jsou přitom překročeny imisní limity pro NO2 a částice PM10 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. Řízení ještě není skončeno, po zamítnutí žaloby soudem první instance je nyní spor před Nejvyšším správním soudem.

Napadení Programu zlepšování kvality ovzduší pro Prahu

Lokální spolek společně s jedním z místních obyvatel, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadl v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Praze jsou přitom překročeny imisní limity pro NO2 a částice PM10 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. Řízení ještě není skončeno, v současnosti je spor před správním soudem první instance.

Napadení Programu zlepšování kvality ovzduší pro Ostravu

Místní občané a jeden z lokálních spolků spolu s Frank Bold Society napadli v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro kvalitu ovzduší. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon i evropská směrnice  2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Ostravě jsou přitom dlouhodobě překročeny imisní limity pro částice PM10, NO2 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren. Řízení ještě není skončeno, po zamítnutí žaloby soudem první instance je nyní spor před Nejvyšším správním soudem.

Napadení Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severozápad

Lokální spolek společně s jedním z místních obyvatel, s podporou právních expertů z Frank Bold, napadl v roce 2016 správní žalobou Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severozápad, tedy převážně Ústecký kraj. Program, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, je podle žalobců nedostatečný, protože nezaručuje dosažení zákonné úrovně znečištění „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Aby se tak stalo, musela by být opatření obsažená v Programu konkrétnější, s jasnými prioritami pro danou oblast a s realisticky stanoveným časovým rámcem pro jejich realizaci. V Ústeckém kraji jsou přitom překročeny imisní limity pro částice PM10, NO2 a cílová hodnota pro benzo(a)pyren.  Řízení ještě není skončeno, po zamítnutí žaloby soudem první instance je nyní spor před Nejvyšším správním soudem.Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter