PRÁVO NA ČISTÝ VZDUCH

Projektem Právo na čistý vzduch (LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) se snažíme významně zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě. Společnosti Deutsche Umwelthilfe e.V. (Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí - DUH) a Frank Bold Society (FBS) společně propagují opatření na kontrolu znečištění ovzduší v různých oblastech zdrojů a podporují právní kroky na evropské a národní úrovni.

Znečištění ovzduší je stále jednou z největších výzev naší doby. Navzdory celoevropské politice a právně potvrzenému „právu na čistý vzduch“ jsou pravidelně překračovány limitní hodnoty pro látky znečišťující vzduch jako oxid dusičitý (NO2) nebo polétavý prach (PM10) v mnoha městech a metropolitních oblastech. To poškozuje zdraví občanů a má neblahý vliv na naše životní prostředí a klima. Podle studií Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Evropě v roce 2012 předčasně zemřelo více než 430 000 lidí v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem. Vysoká úroveň emisí NO2 je zodpovědná za zhruba 68 000 předčasných úmrtí. Špatná kvalita ovzduší zvyšuje riziko kardiovaskulárních a respiračních chorob včetně rakoviny. Tyto škody na zdraví jsou zodpovědné za ekonomické náklady ve výši mezi 330 a 940 miliardami EUR, což odpovídá 3 až 9 % HDP v EU. Až 95 % obyvatel evropských měst je vystaveno koncentracím škodlivin, které významně poškozují jejich zdraví. Hlavními zdroji jsou průmysl, doprava a domácnosti.

Evropská komise již iniciovala mnoho řízení o nesplnění povinnosti kvůli neustálému překračování limitních hodnot pro kvalitu vzduchu. 16 členských států již obdrželo dopisy s formální výzvou z důvodu vysokých úrovní samotného znečištěný polétavým prachem. Komise již přivedla dva případy proti dvěmačlenským státům – Bulharsku a Polsku – před Evropský soudní dvůr. Řízení pro nesplnění povinnosti týkající se nesouladu s limitními hodnotami NO2 v současné době probíhají s dvanácti členskými státy (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Španělko a Spojené království). Protože takové procesy zaberou hodně času, naléhavě potřebujeme právní kroky na národní úrovni iniciované asociacemi na ochranu životního prostředí a spotřebitelů a dotčenými občany, aby byl co nejrychleji zajištěn soulad s limitními hodnotami kvality ovzduší.

Tento projekt poskytuje organizacím na ochranu životního prostředí a spotřebitelů v Německu, České republice, Polsku, Maďarsku, Francii, Itálii a Slovensku informace týkající se participačních procesů, např. participaci na vývoji plánů zlepšování kvality ovzduší. Navíc je zlepšován přístup ke spravedlnosti jako základnímu právu v rámci EU a principu priority v rámci pracovního programu Komise. To také podporuje příslušné orgány v implementaci účinných opatření zacílených na snižování emisí. Byla vytvořena široká síť nevládních organizací a právníků včetně místních a regionálních orgánů z různých členských států. Jsou vyhodnocovány a šířeny osvědčené postupy při stanovování opatření týkajících se snížení znečištění v oblastech dopravy a průmyslu. Aktivity projektu také upevňují povědomí široké veřejnosti o legislativě EU a jejích pozitivních dopadech na životní prostředí a zdraví. Projekt Právo na čistý vzduch (LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) je financován v rámci Programu LIFE Evropské komise.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter