Termíny pro shodu s limitními hodnotami

SMĚRNICE EU O KVALITĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ

21. května 2008 vstoupila v platnost revidovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Směrnice nastavuje limitní hodnoty pro koncentraci škodlivin ve vnějším ovzduší s ohledem na oxid dusičitý (NO2), polétavý prach (PM10, PM2,5), oxid siřičitý (SO2), benzen, oxid uhelnatý a olovo. Popisuje také opatření, která musí být podniknuta, pokud jsou tyto hodnoty překročeny. Členské státy musí zahrnout tuto Směrnici do svých národních zákonů. Od 1. ledna 2005, nesmí být překročena aplikovatelná denní limitní hodnota pro PM10 ve výši 50 µg/m3 ve více než 35 případech za rok. Pro ještě menší částice PM2,5 je od roku 2008 po celé Evropě aplikována roční průměrná limitní hodnota ve výši 25 µg/m3, s níž je shoda povinná od 1. ledna 2015. Od 1. ledna 2020 nebude již dále možné překročit průměrnou roční hodnotu PM2,5 ve výši 20 µg/m3. Od 1. ledna 2010 je aplikována roční průměrná hodnota ve výši 40 µg/m3 pro NO2.

DALŠÍ INFORMACE O LÁTKÁCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH VZDUCH A LIMITECH MOHOU BÝT NALEZENY V NAŠÍ BROŽUŘE „JE VZDUCH ČISTÝ?"

Brozure (slovenština)

NÁRODNÍ ZÁVAZKY NA SNÍŽENÍ EMISÍ (SMĚRNICE NERC)

Od 31. prosince 2016 vstoupila v platnost směrnice EU 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (zkráceně: Směrnice NERC). Reguluje emise škodlivých látek znečišťujících ovzduší oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), amoniaku (NH3), nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOCs) a jemného polétavého prachu (PM2,5). Směrnice stanovuje redukční cíle pro roky 2020 a 2030. Abychom těchto cílů dosáhli, je mimo jiné nutné více usilovat o implementaci přeměny energie a snížení emisí amoniaku ze zemědělství. Členské státy EU musí zřídit, přijmout a zavést národní programy v oblasti čistého vzduchu a zároveň pravidelně sledovat emise škodlivin a připravovat zprávy o jejich vývoji. Nová Směrnice se snaží přispět k dosažení úrovní kvality ovzduší v EU, které nepředstavuje žádnou hrozbu pro občany. Navíc by měla přispět k ochraně biodiverzity a ekosystémů.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter