NOVÝ PRÁVNÍ KONCEPT KOMISE NA ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Nový přístup k řízením o nesplnění povinnosti je reakcí Komise na řadu chyb v předchozích případech vůči členským státům. V případech Komise versus Švédsko, Slovinsko, Portugalsko a Itálie rozhodl Evropský soudní dvůr, že členské státy porušily své závazky plynoucí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES Evropského parlamentu o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Tato rozhodnutí ale neměla žádné praktické následky, protože soud pouze konstatoval, že členské státy v předchozích letech překročily limity pro polétavý prach. Soud nerozhodl, zda by státy také překročily pevné limity v budoucnu, ani nepožadoval zavedení konkrétních opatření s ohledem na kontrolu znečištění ovzduší. Z tohoto důvodu Komise iniciovala nová řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům založená na dvou základních právních principech:

  • Nesplnění povinnosti v souladu s limitními hodnotami kvality ovzduší v konkrétním období (Článek 13)
  • Nesplnění povinnosti vytvořit plány týkající se kvality ovzduší, které obsahují vhodná opatření tak, aby období neshody mohla být co nejkratší (Článek 23)

Nesplnění povinnosti  podle Evropské komise  zahrnují různé kroky:

  1. Výzva zaslaná dopisem - první písemné varování, v kterém Komise vyzve členský stát, aby předložil svá pozorování týkající se problematiky za určité časové období (2 měsíce).
  2. Odůvodněné stanovisko - finální písemné varování, podle kterého je členský stát vyzván, aby ve stanoveném termínu splnil nesplněný požadavek.
  3. Oficiální postoupení Evropskému soudnímu dvoru (EJC) podle Článku 258
  4. První rozsudek ECJ - Pokud soudní dvůr ve svém rozsudku uvede, že členský stát nesplnil své závazky, musí takový členský stát zavést nezbytná opatření v souladu s vyneseným rozsudkem.
  5. Druhé postoupení ECJ - Pokud, navzdory rozsudku soudního dvora, členský stát stále neplní své závazky, může Komise iniciovat další řízení o nesplnění povinnosti podle Článku 260 Smlouvy a navrhnout uvalení finanční pokuty.
  6. Druhý rozsudek ECJ - Soud může uvalit paušální částku založenou na době, která uplynula od prvního rozsudku nebo denní pokutu od druhého usnesení soudu až do doby ukončení porušení povinnosti.

Následující tabulka ukazuje země, ve kterých již Evropská komise iniciovala písemná varování nebo řízení o nesplnění povinnosti.

EU infringements 2017


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter